Kirjasto kutsuu yhteisiin lukuhetkiin – monella kielellä | libraries invite you to share reading moments – in many languages

Kielikahvila

[In English below]

Lasten ja nuorten lukemiseen kannustamiseksi tehdään työtä usealla taholla. Jo varhain aloitettu yhdessä lukeminen on tärkeää. Lukeminen on mukavaa aikuisen ja lapsen välistä yhdessäoloa mutta se myös kehittää lapsen kieltä ja puhetta, kuuntelun ja keskittymisen taitoa sekä sanavarastoa.

Riitta Salin peräänkuuluttaa omassa blogitekstissään vanhempiin kohdistuvaa työtä kun puhutaan oman äidinkielen säilyttämisen ja ylläpidon merkityksestä. Oman äidinkielen opettajat ovat tässä keskeisessä asemassa. Kirjastoilla taas on tarjota aineistoja, joilla voidaan tukea perheen yhteistä lukuharrastusta monilla kielillä.
Suomessa on meneillään useita valtakunnallisia lukemista edistäviä kampanjoita ja hankkeita. Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää Suomessa asuvien lukutaitoa, lapset ja nuoret edellä. Lukuliike pyrkii laajentamaan lukutaidon käsitettä ja tuomaan esiin monilukutaitoa sekä monikielisyyttä. Tämän vuoden alusta opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallisen erityistehtävän Seinäjoen kaupunginkirjastolle.

Hyviä esimerkkejä käytännön lukutaitotyöstä on monia mutta tässä voidaan poimia esiin vaikka Niilo Mäki-instituutin Lukumummit –ja vaarit (Reading grandmas and grandpas: seniors reading with children at school). Lukumummi ja -vaari -kerhossa eri kulttuureista tulevat mummit ja vaarit lukevat lapsille kirjoja omalla äidinkielellä. Tapahtuma järjestetään iltapäivällä monikulttuurikeskusten kerhoissa. Lapset pääsevät tutustumaan oman kielen kirjoihin ja oppivat uusia sanoja mummien ja vaarien kanssa. Kerhoja on jo useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.
Lapsille ja perheille tulee olla lukemista tarjolla eri muodoissa. Perinteinen paperinen lastenkirja on monille se rakkain mutta monikielisten digitaalisten aineistojen, e-kirjojen ja äänikirjojen, tarjonta ja käyttö lisääntyy ja kirjastojen tulee voida tarjota niitä asiakkailleen nykyistä helpommin. Tällä hetkellä kirjastojen e-aineistojen käyttäminen on asiakkaalle haastavaa, sillä ne ovat useilla eri palvelualustoilla. Tämä heikentää monikielisten aineistojen yhdenvertaista saavutettavuutta.

Monessa kunnassa varhaiskasvatus, koulut ja kirjastot ovat jo ottaneetkin käyttöön maksullisen Lukulumo – monikielisen kuvakirjapalvelun (Ruotsissa nimellä Polyglutt). Lukulumosta löytyy yli 300 suomenkielistä kuvakirjaa, joista monia voi kuunnella ja katsella yli 45 kielellä. Kirjat palveluun ovat valinneet lastenkirjallisuuden asiantuntijat. Lapset voivat kehittää niin suomen ja ruotsin kielen kuin myös oman äidinkielen taitojaan. Lapset voivat tutustua samaan kuvakirjaan omilla kielillään.
Pohjoismaat, Norja, Tanska ja Ruotsi, tarjoavat jo yhteistyössä monikielisiä e-kirjoja ja äänikirjoja asiakkailleen World Library –palvelussa. Monikielinen kirjaston on seurannut projektin etenemistä useita vuosia. Toivottavasti Suomen kirjastot voivat liittyä mukaan palveluun lähitulevaisuudessa ja näin saada valikoiman digitaalista aineistoa asiakkaidensa käyttöön.

Tammikuussa 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 250 000 euron avustuksen kansallisen e-kirjaston selvityshankkeen käynnistämiseksi. Helsingin kaupunginkirjaston vetämän hankkeen tavoitteena on parantaa e-kirjojen alueellista saatavuutta ja kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koko Suomessa. Kun lähitulevaisuudessa yleisten kirjastojen tarjoama laaja digitaalinen kokoelma on kaikkien yleisten kirjastojen asiakkaiden käytettävissä yhdeltä palvelualustalta, myös monikielinen aineisto on helpommin kaikkien saavutettavissa. Selvitystyön raportti julkaistaan helmi-maalikuussa 2021.

Monikielisen aineiston saavutettavuuden lisäksi on vielä kysyttävä miten yhteiskuntamme monimuotoisuus näkyy Suomessa julkaistavissa lastenkirjoissa. Lastenkirjat kuvaavat suureksi osaksi enemmistökulttuuria. Tätä näkökulmaa selvittää Goethe-instituutin lastenkirjallisuuden monimuotoisuushanke. Useassa Ruotsissa julkaistussa lastenkirjassa seikkailee jo monikulttuurisen ja monimuotoisen taustan omaavia lapsia. Lapsen ja nuoren olisi tärkeää löytää kirjoista samaistumisen kohteita, hänen elämästään tuttuja hahmoja ja tarinoita.

Libraries invite you to share reading moments – in many languages

Efforts are being made in many areas to encourage reading among children and young people. It is important to start reading together with the child at an early age. Reading is a pleasant shared activity for an adult and child, and it also develops the child’s language and speech, listening and focusing skills and vocabulary.

In her blog post, Riitta Salin calls for measures aimed at parents in the context of retaining and maintaining one’s own native language. In this regard, native language teachers play an important role. Libraries, on the other hand, can offer materials that can support a family’s shared reading hobby in a variety of languages.
There are currently nationwide campaigns and projects under way in Finland to support reading. The Literacy Movement is a continuous effort laid down in the Government Programme, which aims to promote the literacy of Finnish residents, with a focus on children and young people. The movement aims to expand the concept of literacy and highlight multiliteracy and multilingualism. From the beginning of this year, the Ministry of Education and Culture has assigned the special national responsibility related to library services that promote reading and literacy among children to the Seinäjoki Public Library.

There are plenty of great examples, one of which is Niilo Mäki Institute’s Lukumummit ja -vaarit project (Reading grandmas and grandpas), which involves grandmothers and grandfathers from various cultures visiting schools to read books to children in their own native languages. The events are held in the afternoon in the context of club activities offered by multicultural centres. This introduces children to books in their own language and learn new words together with experienced readers. Many of these clubs have already been established throughout Finland.
Reading must be available to children and families in a variety of forms. Many love traditional printed children’s books best, but the offering and use of multilingual digital materials, e-books and audio books is increasing, which is why libraries must be able to make them more easily accessible to their customers. At present, accessing the e-materials of libraries can be a challenge to customers since they are scattered across multiple service platforms. This hinders the equal availability of such materials.

In many municipalities, early education, schools and libraries have introduced the multilingual picture book service Lukulumo (named Polyglutt in Sweden), which is subject to a fee. The service features more than 300 picture books in Finnish, many of which can be read and listened to in more than 45 languages. The books for the service have been selected by experts in children’s literature. Lukulumo enables children to develop their proficiency in Finnish, Swedish and their own native languages, for example by reading the same picture book in many languages.

The Nordic countries of Norway, Denmark and Sweden have already joined forces to offer multilingual e-books and audio books to their customers through the World Library service. The Multilingual Library has been following the project’s progress for several years. Hopefully, Finnish libraries will be able join the service in the near future and make its selection of digital materials available to their customers.

In January 2020, the Ministry of Education and Culture awarded a grant of €250,000 to initiate a project to investigate the possibility of establishing a national e-library. The aim of the project run by the Helsinki City Library is to improve the regional availability of e-books as well as equality and equal opportunity among citizens throughout Finland. Making the vast digital collections offered by public libraries available to all library customers through a single service platform in the near future will ensure that everyone can access multilingual materials much easier than before. The investigation report will be published between February and March 2021.

In addition to securing the accessibility of multilingual material, we must also ask ourselves how the diversity of our society is reflected in the children’s books published in Finland. Children’s books largely depict the majority culture. This perspective is being explored by the Goethe Institute’s project focusing on diversity in children’s literature. Many children’s books published in Sweden already feature children with a diverse and multicultural background as their protagonists. It would be important for children and young people to discover identifiable things in the books they read, along with familiar characters and stories.

***

In this photo you see writer Eeva PilviöIn this photo you see writer Riitta HämäläinenKirjoittajat Eeva Pilviö ja Riitta Hämäläinen työskentelevät Monikielisen kirjaston informaatikkoina Helsingin kaupunginkirjastossa. Monikielinen kirjasto on opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama palvelu.

The writers Eeva Pilviö and Riitta Hämäläinen work as information specialists at the Multilingual Library of the Helsinki City Library. The Multilingual Library is a service funded by the Ministry of Education and Culture.

Scroll to Top
Skip to content